اعضاء هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی

نام شرکت

سمت

MrEbrahimZade

آقای علی ابراهیم زاده

راهکار تجارت مدیریت کوشا

عضو و رئیس هیات مدیره

Shahnam-Sepasdar-Tehran

آقای شهنام سپاسدار تهران

بانیان امید

عضو و دبیر هیات مدیره

MrJalali

آقای عبدالکریم جلالی

نمانگر

عضو و نایب رئیس هیات مدیره

MrAbbasiRad

آقای مهدی عباسی راد

فرهنگ مهر

عضو و خزانه دار هیات مدیره

MrMoradi

آقای علی مرادی

سامع پاد نوین

عضو هیات مدیره

AliMoein

آقای علی معین جهرمی

گروه تجارت و اطلاعات ITG

بازرس

اعضاء هیأت مدیره انجمن صنفی برگزارکنندگان نمایشگاه های بین المللی ایران